Lespark-plus 2011
LESPARK-plus 


 home
 dera
 dezi
 dezinf
 leg1


PREDAJ DERATIZAČNÝCH
BOXOV

indexbox1

Stretli sme sa s firmami, ktoré sa nás pýtali, podľa akého zákona majú povinnosť vykonať deratizáciu. Preto  tu  uvádzame výňatok z  VZN  hl. mesta SR.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave(ďalej len "RÚVZ") ako orgán vecne a miestne príslušný podl'a § 3 odsek 1 písm. c/v spojení s prílohou Č. 1 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 355/2007Z.z.") za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods.3 pism.c/ spojení s § 12 ods.2 písm.c/ zákona NR SR Č. 355/71/1967 Zb. o správnom konaní všetkým povinným subjektom podl'a § 51,52 a 53 zák.č. 355/2007 Z.z. nariaďuje vykonať celoplošnú deratizáciu  v období .....

S pravidla to býva na - jar - apríl
                                               - jeseň - október
Presné  dátumy  zvyčajne  uverejní  reg. úrad  ver. zdravotníctva  do  všetkých  možne  dostupných médií.Dajú sa pozrieť aj na hl.stránke RÚVZ.
               
         §                            
           Design by budik 2011